1.DEFINICJE

2.POSTANOWIENIE OGÓLNE

3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.DOSTAWA

6.PŁATNOŚĆ

7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTONICZNY

10.DANE  OSOBOWE KLIENTÓW

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.DEFINICJE

Użytew niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.HASŁO– ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonaniaautoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalanysamodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2.KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynnościprawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnieobowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczonązdolność do czynności prawnych; osoba  prawna albojednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którejustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lubzawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługielektronicznej.

1.3.KODEKS CYWILNY– ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.).

1.4.KONSUMENT– osoba fizyczna w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego tj. dlaktórej zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługielektronicznej , albo innej czynności prawnej ze Sklepem - nie jestzwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lubzawodową.

1.5.KONTO (KONTO KLIENTA)– podstrona internetowaSklepu, w ramach którejgromadzone są dane Klienta niezbędne do realizacji zamówień, ichhistorię i preferowane cechy , a także rozliczenia  w Sklepieinternetowym.

1.6.PRODUKT– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będącaprzedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.8.REJESTRACJA– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniuprzez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularzarejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronieSklepu.

1.9.SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem:olejvalvoline.pl - zapośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lubumowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10.SPRZEDAWCA: ED Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu (adresprowadzenia działalności: ul. Przemysłowa 4A, 59-800 Lubań)wpisany do KRS pod numerem 024663/13/043, NIP 6131573314, REGON022308979, adres poczty elektronicznej: zawodny@poczta.fm, numertelefonu: (+48) 698 351 347 (opłata wg cennikawłaściwego operatora).

1.11.STRONA– Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12.UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA)– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniuKodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektronicznąprzez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14.USŁUGODAWCA: ED Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu (adresprowadzenia działalności: ul. Przemysłowa 4A, 59-800 Lubań)wpisany do KRS pod numerem 024663/13/043, NIP 6131573314, REGON022308979, adres poczty elektronicznej: zawodny@poczta.fm, numertelefonu: (+48) 698 351 347 (opłata wg cennikawłaściwego operatora).

1.15.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośredniodo zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jejwarunki.

 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączaćani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnieKonsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążącychprzepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszegoRegulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają teprzepisy.

2.2.Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze SklepuInternetowego.

2.3.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawyz dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1422 ), a także regulujewarunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4.Sklep Internetowy prowadzony jest przez: ED Sp. z o.o. ul.Przemysłowa 4A, 59-800 Lubań wpisany do KRS pod numerem024663/13/043, NIP  6131573314, REGON 022308979, adres pocztyelektronicznej: zawodny@poczta.fm, numer telefonu: (+48) 698 351347 (opłata wg cennika właściwego operatora).

2.5.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowegonastępujące Usługi elektroniczne:

2.5.1.Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2.Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówieniaw Sklepie internetowym.

2.6.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systememteleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1.Komputer z systemem Windows XP(lub nowszym) , lub Linux  lub MacOS

2.6.2.Dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

2.6.3.Minimalna rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4.Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszejz włączoną obsługą JavaScript i Cookies; Mozilla Firefox wwersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies;albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7.Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterzebezprawnym.

2.8.Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanemfaktycznym.

2.9.Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego wsposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadzeposzanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osóbtrzecich.

2.10.Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposóbbezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzezużycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanielub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacjihandlowej.

2.11.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawcapodejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopniazagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1.W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługelektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszymRegulaminie.

3.2.Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jestbezpłatne.

3.3.Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej naprowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta wmomencie dokonania Rejestracji. Konto prowadzone jest w celu szybszejobsługi Klienta w Sklepie Internetowym. 

3.3.1.1.Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzurejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail,Hasło.

3.3.1.1.Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzurejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail,Hasło.

3.3.2.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej naudostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenieZamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencierozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu dokoszyka).

3.4.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej naprowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana naczas nieoznaczony.

3.5.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej naudostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenieZamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony iulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1.Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługielektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bezwskazania przyczyn. O ile Klient nie wskaże daty rozwiązania umowy, to rozwiązuje się ona z upływem 7 dnia od otrzymaniawypowiedzenia. 

3.6.2.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługielektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient,co najmniej dwukrotnie naruszył niniejszy Regulamin i pomimopisemnego wezwania do jego przestrzegania, dokonał kolejnegonaruszenia. Przez naruszenie regulaminu rozumie się takżedostarczanie treści o charakterze bezprawnym , wulgarnym ,rasistowskim itp. naruszającym dobra innych osób , grup lubpodmiotów. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny ibezprawny. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku zzachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej naczas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lubświadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4.Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązaćumowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie wdrodze porozumienia Stron.

 Bpodmiotów.

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podanena stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ichopisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowiązaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 KodeksuCywilnego.

4.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podanajest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tympodatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztówdostawy, które – jeżeli występują– są wskazywane w trakcieskładania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepuinternetowego w zakładce „Sposobyi koszty dostawy” pod adresem: http://olejevalvo.pl

4.3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jestwiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nieulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktówpo złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4.Do dokonywania zakupów niezbędne jest  skorzystanie zinteraktywnego formularza.  Klienci mający Konto Klienta mogąskładać Zamówienia po uprzednim zalogowaniu się na to konto .Wcelu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na stronęinternetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyćw oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówieniaza pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1.W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące daneniezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko ( nazwę ),adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),kraj, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejscei sposób dostawy Produktu, sposób płatności a w przypadkuzamówienia na potrzeby działalności gospodarczej, także: nazwęfirmy, numer NIP. Sposób dostawy i płatności musza być wybranespośród dostępnych w Sklepie dla danego Produktu.

4.5.Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następujew momencie kliknięcia w formularzu pola „potwierdź zamówienie”.

4.6.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdzajego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniemoraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momenciezostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówieniai przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowistosownej wiadomości zawierającej istotne elementy Zamówienia, napodany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej(adres e-mail).

4.7.W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza– do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwośćmodyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować sięwyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymina stronie Sklepu internetowego.

 4.8.W przypadku braku możliwości realizacji całego Zamówienia, Sklepniezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, nie później niż 5 dni oddaty złożenia Zamówienia. Zawiadomienie zostanie przesłane naadres e-mail Klienta wskazany przy założeniu Konta , a takżetelefoniczne na podany przy Zamówieniu numer.  W przypadkuzapłaty przez Klienta za zamówienie, zostanie ona niezwłoczniezwrócona.

4.9.W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, Klient  jest o tym zawiadamiany , w celu wyboru :

a.częściowej realizacji w zakresie dostępnych Produktów ;

b.anulowania całości zamówienia;

Wprzypadku uprzedniej zapłaty za Produkty objęte całym zamówieniem, zostanie ona rozliczona na poczet wybranych i Zakupionych Produktów, a w pozostałej części zwrócona .

5.DOSTAWA

5.1.W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostaniezrealizowana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowychlicząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

5.2.Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1.transportem własnym; lub

5.2.2.za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcieskładania Zamówienia.

5.3.Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium RzeczypospolitejPolskiej.

5.4.Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składaniaZamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego wzakładce „Sposoby i Koszty dostawy” pod adresem:http://olejevalvo.pl/index.php?route=information/information&information_id=6

5.5.Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłaniaProduktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązanyjest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przyprzesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozunastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonaćwszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialnościprzewoźnika.

6.PŁATNOŚĆ

6.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1.Za pobraniem;

6.1.2.Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane sąna stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta pozłożeniu Zamówienia).

6.2.W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniemprzy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonaniazapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.3.W wypadku Klientów nie będących jednocześnie KonsumentamiSprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tymtakże wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6.4.Wprzypadku braku terminowej zapłaty za Produkty objęte Zamówieniem,Sklep przed ich wysłaniem może anulować złożone zamówienie, oczym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości napodany przez Klienta adres e-mail.

 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowęsprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może odniej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowneoświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowaniatego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumentapoprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ED Sp. zo.o. ul. Zgorzelecka 18A, 59-800 Lubań. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego na Stronie Sklepu.

7.2.Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić odUmowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,liczy się od dnia odebrania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, agdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jejzawarcia.

7.3.W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa oświadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, aKlient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Stronyświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmianabyła konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powiniennastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastudni. Koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez Konsumenta.

7.4.Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunkubankowego.

7.5.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługujeKonsumentowi w wypadkach:

1.     w którym przedmiotem świadczeniajest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki terminprzydatności do użycia;

2.     w którym przedmiotem świadczeniajest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której pootwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronęzdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostałootwarte po dostarczeniu;

3.     w którym przedmiotem świadczenia sąrzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4.     w którym przedmiotem świadczenia sąnagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowedostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostałootwarte po dostarczeniu;

5.     dostarczeniu treści cyfrowych, którenie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienieświadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przedupływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu goprzez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta  z tytułu niezgodnościProduktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym KodeksieCywilnym  tj.  z tytułu rękojmi.

8.1.2.Reklamacje z tytułu rękojmi można składać pisemnie na adres EDSp. z o.o. ul. Zgorzelecka 18A, 59-800 Lubań lub za pośrednictwempoczty elektronicznej na adres: zawodny@poczta.fm

8.1.3.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie późniejniż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacjijest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przezKlienta sposób.

8.1.4.Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych takżegwarancją ( producenta lub dystrybutora) uprawnienia z tego tytułunależy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karciegwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nieogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułuodpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

8.2.Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

8.2.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych możnazgłaszać pisemnie na adres ED Sp. z o.o. ul. Zgorzelcka 18A, 59-800Lubań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:zawodny@poczta.fm

8.2.2.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1miesiąca licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości wświadczeniu Usługi elektronicznej.

8.2.3.Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji iokoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególnościrodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danychkontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacjiprzez Usługodawcę.

8.2.4.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.5.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adrese-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podanyprzez Klienta sposób.

9.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

9.1.Zgodniez ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz 1155  ) )Klient, kupując Produkt będący sprzętem elektrycznym lubelektronicznym przeznaczonym do gospodarstwa domowego,  ma prawozwrócić  do Sklepu zużyty sprzęt tego samego rodzaju wilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt .

Prawoto Klienci realizują poprzez o odsyłanie zużytego sprzętu na swójkoszt i swoim staraniem. na adres:
ED Sp. z o.o. ul. Zgorzelcka18A, 59-800 Lubań

 10.Dane osobowe Klientów .

101.Poprzez złożenie Zamówienia lub założenie Konta Klienta , Klientwyraża jednoczęśnie dobrowolną zgodę na umieszczenie swoichdanych osobowych w bazie ED Sp. z o.o. ul. Zgorzelcka 18A, 59-800Lubań oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Brakzgody na ich przetwarzanie danych uniemożliwia zrealizowanieZamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanienieprawdziwych danych osobowych.

1.     Ochrona danych osobowych następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

2.     Klienci Sklepu mają prawo wglądu doswoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

11.POSTANOWIENIE KOŃCOWE

11.1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w językupolskim.

11.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie majązastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium RzeczypospolitejPolskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usługdrogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz. 1422 ) ; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja2014r. ( Dz.U. z 2014r. poz. 827 ) oraz inne właściwe przepisyprawa polskiego.

11.2.1.Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej muna podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodzeumowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj.prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, aprzedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lubzawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłegopobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność dotego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; aumowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.3.Sprzedawca (i Usługodawca ) zastrzega sobie prawo do zmianyniniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny,jak np. zmiana przepisów regulujących prowadzenie działalnościUsługodawcy, zmiana formy działalności Usługodawcy, zmianawarunków technicznych świadczenia usług. Zmieniony Regulamin wiążeKlientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony ozmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym wterminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposóbnaruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególnościnie będą miały wpływu na złożone lub realizowane wcześniejZamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą nazasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminuskutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lubpodwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

11.4.Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie zapośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepuinternetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. AktualnyRegulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:http://olejvalvoline.pl/index.php?route=information/information&information_id=5oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną)na każde jego żądanie.

11.5.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treścizawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługielektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu nastronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Klientowiwiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3)dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

11.6.Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem,który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwymsądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą,Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentemzostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibęUsługodawcy lub Sprzedawcy.

11.7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2014